ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" за ЄДРПОУ 30253385

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
70906 100572
Повернення податків і зборів 3005 6465 36629
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 32475
Цільового фінансування 3010 836 218
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1147675 1283154
Надходження від повернення авансів 3020 138092 7031
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 37 105
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4 0
Надходження від операційної оренди 3040 3259 2102
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 222678 457528
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 868371 ) ( 402358 )
Праці 3105 ( 253418 ) ( 202617 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 87249 ) ( 69805 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 115365 ) ( 63622 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 41207 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 74158 ) ( 63622 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 62552 ) ( 627560 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 21627 ) ( 39712 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 221211 ) ( 458664 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -39841 23001
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 19 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 124
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 5782 ) ( 6217 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5763 -6093
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -45604 16908
Залишок коштів на початок року 3405 74684 56949
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -49 827
Залишок коштів на кінець року 3415 29031 74684

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Даліба Олександр Анатолійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Калабухова Наталка григорівна