ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" за ЄДРПОУ 30253385
Територія   за КОАТУУ 3210300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок за КВЕД 22.11
Середня кількість працівників1 3627    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська область, 09108, Україна, (04563) 3-77-19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1722 1377
первісна вартість 1001 7921 7880
накопичена амортизація 1002 6199 6503
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13748 9414
Основні засоби: 1010 1745331 1657539
первісна вартість 1011 4287716 4308028
знос 1012 2542385 2650489
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 471597 471597
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2232398 2139927
II. Оборотні активи
Запаси 1100 103014 91335
Виробничі запаси 1101 52813 55221
Незавершене виробництво 1102 957 830
Готова продукція 1103 6569 2038
Товари 1104 42675 33246
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 611915 444528
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
542636 423265
з бюджетом 1135 54044 15769
у тому числі з податку на прибуток 1136 6033 5151
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 148516 143544
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 74684 29031
Готівка 1166 20 12
Рахунки в банках 1167 74664 28950
Витрати майбутніх періодів 1170 53 40
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 6928 1259
Усього за розділом II 1195 1541790 1148771
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3774188 3288698

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1044388 1044388
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1941759 1941759
Додатковий капітал 1410 218 218
Емісійний дохід 1411 205 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 634 634
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1837966 -2447760
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 1149033 539239
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 648600 1082342
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 21349 24768
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 669949 1107110
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 2031 2031
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 360593 0
за товари, роботи, послуги 1615 685668 527529
за розрахунками з бюджетом 1620 5285 4442
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 4816 3836
за розрахунками з оплати праці 1630 17097 21179
за одержаними авансами 1635 192381 139682
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 687335 943650
Усього за розділом IІІ 1695 1955206 1642349
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 3774188 3288698

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Даліба Олександр Анатолійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Калабухова Наталка Григорівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.