ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 62.22
Опис Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства; 2. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності ПРАТ "РОСАВА" за 2016 рік; 3. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік; 4. Звіт та висновок Ревізора стосовно діяльності Товариства у 2016 рік; 5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу за 2016 рік; 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 7.Відкликання Голови та Членів Наглядової Ради Товариства. 8. Обрання Наглядової Ради Товариства. 9. Відкликання Ревізора Товариства. 10. Обрання Ревізора Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада. Особа, що ініціювала проведення Чергових загальних зборів: Наглядова Рада. Всі питання порядку денного розглянуті в повному обсязі та по ним було прийнято рішення. Загальні збори товариства відбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.