ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "АБК-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24744403
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1756, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора негативна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) На підставі даних таблиці можливо зробити висновок, що ПРАТ «РОСАВА» залишається неплатоспроможним, неліквідним та фінансово залежним Підприємством. Показники абсолютної та загальної ліквідності Підприємства не відповідають теоретичним значенням, що свідчить про недостатній рівень наявності власних оборотних активів. Тобто ресурсів Підприємства недостатньо для погашення його поточних зобов’язань. Підприємство не має достатньо грошових коштів, щоб в короткий термін часу розрахуватися із своїми кредиторами. Ми вважаємо за необхідне прийняття рішення Підприємством про виконання зазначеного правочину відповідно до вимог законодавства. Вартість власного капіталу Підприємства є незначною (539 239 тис. грн., а після внесення коригування вартість власного капіталу зменшилася до суми 69 429 тис. грн., що дорівнює 2,5 % від валюти Балансу), в порівнянні з попереднім роком власний капітал зменшився на 609 794 тис. грн., або більш ніж в 9 разів, що знижує достатність фінансових ресурсів, які могли б бути використані для погашення його поточних зобов’язань власними коштами. При підсумковому розгляді результатів отриманих коефіцієнтів можна зробити висновок про тяжкий фінансовий стан Підприємства. Вірогідність його подальшого безперервного функціонування є низькою, а вірогідність можливого банкрутства - високою.
Номер та дата договору на проведення аудиту 1325, 09.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 27.02.2018 - 25.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 86000