ПРАТ "РОСАВА"

Код за ЄДРПОУ: 30253385
Телефон: 0456337700
e-mail: rosava@rosava.com
Юридична адреса: вул. Леваневського, 91, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, п/і 09108
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління - генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Даліба О.А.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30253385
4. Місцезнаходження Україна, 09108, Київська область, -, м. Біла Церква, Леваневського, 91
5. Міжміський код, телефон та факс (04563) 3-77-19, 3-77-19
6. Електронна поштова адреса rosava@rosava.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

82, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.rosava.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018

(дата)